Polityka prywatności

 Informacja o plikach cookies _=-.,/;'][=-./(0))!@#$$#$%^#%$<>?'..['
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIESW SERWISIE INTERNETOWYM http://www.alsos.pl

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe jakie nam przekazujesz przetwarzane są przez CALMED Krystian Dylewski mający siedzibę firmy w Latonicach 55, 09-120 Nowe Miasto wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5671753516, Regon: 140744516 zwany dalej Administratorem;

Powierzone nam dane osobowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa:
  
Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).

Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Polityka cookies

Celem Polityki cookies jest w szczególności:
         a) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w sklepie internetowym alsos.pl, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
             b) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Sklep internetowy do treści i usług oferowanych przez administratora, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

Dane Osobowe Klientów (zwane dalej „Danymi Osobowymi”) korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego (zwanego dalej "Sklepem Internetowym") przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego na stronie witryny www.alsos.pl

Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego alsos.pl które są wykorzystywane przez Użytkowników do wykonywania określonych czynności, takich jak: logowanie się do konta, zkładanie zamówień, realizacja zamówienia czy też wykonywanie innych działań.

Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu.

Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.

Pliki cookies podmiotów trzecich: W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług poniższych podmiotów, stosujących w Sklepie internetowym pliki Cookies: Google AdWords, Google Analytics, Facebook. Więcej informacji na temat plików Cookies wymienionych podmiotów można znaleźć w ich politykach prywatności.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego alsos.pl są zbierane poprzez: formularz kontaktowy, livechata, zapisu na Newsletter, formularz zamówień, danych podczas rejestracji konta na sklepie, danych logowania i danych przy rejestracji.

Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym alsos.pl i jest uprawniony do posługiwania się zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego danych w następujących celach:

 • składania zamówień w Sklepie Internetowym,
 • zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży
 • przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, rękojmi, odstępstw od umów zawartych na odległość,
 • monitorowania aktywności użytkowników w sklepie internetowym
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach realizacji zamówień

Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje poniższe dane Klientów:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 • nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będącymi konsumentami),
 • NIP (w przypadku Klientów nie będącymi konsumentami),
 • adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres zamieszkania, pobytu
 • numer telefonu kontaktowego,
 • numer rachunku bankowego z którego została dokonana wpłata.

CALMED Krystian Dylewski oświadcza, iż podanie powyższych Danych Osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji zamówienia.

Powierzenie danych osobowych

Dostęp do Danych Osobowych Klienta może być powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmiotom, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do Danych Osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać także udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które pomagają pod kątem technicznym prowadzić Sklep Internetowy, dostawcy hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty, które wspierają Administratora w komunikacji z klientami za pomocą wysyłki e-maili, jak również w zrozumieniu potrzeb Klientów.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych następującym podmiotom:

SERWER S2 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep,

PayU S.A. - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,

Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay) ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań  - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,

InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków - w celu realizacji dostawy Towaru

DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa - w celu realizacji dostawy Towaru

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszaw –  w celu realizacji dostawy Towaru

Newsletter

Newsletter wysyłamy tylko do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail.

Klient w każdym czasie ma możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę elektroniczną. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej Sklepu Internetowego należy kliknąć w link znajdujący się na końcu każdego Newslettera. Rezygnację można złożyć także np. pisząc na adres e-mail: sklep@alsos.pl

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Administrator używa środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Przechowywanie Danych Osobowych na bezpiecznych serwerach;
 2. Stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 3. Zapewnienie dostępu do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
 4. Stosowanie certyfikatu SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podaje się Dane Osobowe;

Prawo dostępu do danych

Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych: CALMED Krystian Dylewski Latonice 55 09-120 Nowe Miasto lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@alsos.pl

Administrator ma prawo do udostępniania Danych Osobowych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych dla celu realizacji usługi poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.

Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie Danych Osobowych.

Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w sklepie Internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie internetowym, mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z wchodzącego w życie RODO („prawo do bycia zapomnianym”).

Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie Newsletter i informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Klienta z bazy kontaktów.

Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższa polityka prywatności, ochrona danych osobowych i plików Cookies obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.

 

NEWSLETTER

Sklep internetowy Sellingo