Polityka prywatności

Informacja o plikach cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://www.alsos.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

    1) Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://www.alsos.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CALMED.
    2) Terminy użyte w Polityce oznaczają:
        1. Serwis: serwis internetowy http://www.alsos.pl;
        2.Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
     3.Właściciel: CALMED, ul. Latonice 55, 09-120 Nowe Miasto, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CALMED, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5671753516, Regon: 140744516;
       4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
        5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
        6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
        7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
    3) Celem Polityki jest w szczególności:
        1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
        2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
    4) Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
    5) W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

    1) Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
    2) Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
       1. przetwarzane zgodnie z prawem,
       2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
       3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
      4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
    3) Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
        1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
        2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
        3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
        4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
    4) Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
    5) Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

    1) Cookies wykorzystywane są w celu:
        1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
        2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
        3. tworzenia statystyk,
        4. utrzymania sesji Użytkownika,
        5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
    2) Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
     3) Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    4) Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
    5) Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
    6) Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
    7) Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
    8) Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

    1) Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
        1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
        2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
        3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
    2) Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

    1) Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
    2) Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
    3) Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
  4) W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

NEWSLETTER

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl